Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους - Μελέτες εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων

 
1)«Δημιουργία ΦΒ σταθμού για την τροφοδοσία εργαστηρίου παρασκευής παραδοσιακών γλυκισμάτων της Κρήτης», ισχύος 70kWp, στη Σητεία Κρήτης.
2)«Δημιουργία ΦΒ σταθμού στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα», με φορέα χρήστη το ΙΤΕ και το Π.Κ (ΕΠΕ Κρήτης, επιδότηση 70%). Ισχύς αιχμής 9 kW
p. Ύψος εγκριθείσης χρηματοδότησης: 80,5 χιλ.€