Ερευνητικά Προγράμματα

 
Ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν :
"Δημιουργία του εργαστηρίου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο» στο Ηράκλειο της Κρήτης"
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ
Φορείς υλοποίησης: ΤΕΙ Κρήτης
Συνολική χρηματοδότηση του έργου: 75 εκ. δρχ.
Έτος έγκρισης της χρηματοδότησης: 1987
"Φωτοβολταϊκά συστήματα άντλησης νερού"
Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Περιφέρεια Κρήτης.
Προϋπολογισμός (Εγκεκριμένος): 20 εκ. δρχ.
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ημερομηνία, περάτωσης: 31/12/2000
     Το έργο αφορά, αφ' ενός στην δημιουργία μονάδας ελέγχου και μετρήσεων σε αντλητικά συστήματα τροφοδοτούμενα από ΦΒ συστοιχία, αφ' ετέρου στη διερεύνηση εφαρμογής των ΦΒ αντλητικών συστημάτων στην Κρήτη.
"Χρηματοδότηση ανάπτυξης έρευνας"
Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Περιφέρεια Κρήτης.
Προϋπολογισμός (Εγκεκριμένος): 30 εκ. δρχ
Φορέας εκτέλεσης έργου: ΤΕΙ Κρήτης
     Δημιουργία εργαστηρίου μετρήσεων ακριβείας σε πειράματα με ηλιακή ακτινοβολία.
Ερευνητικό πρόγραμμα "ARCHIMIDES"
Πρόγραμμα, του Παν. Κρήτης
Ύψος χρηματοδότησης: 115 kECU εκ. δρχ
Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: ZSW (DΕ), ΒΡ SOLAR (GB), CIEMAT (ΕS), U.CRETE (GR) και το εργαστήριο Φωτοβολταϊκό Πάρκο.
     Με βάση το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί στη θέση Βρωμονερό, της περιοχής του χωριού Κρουσώνα του ν. Ηρακλείου, πιλοτική εγκατάσταση συστήματος άντλησης νερού με ΦΒ συστοιχία συγκεντρωτικού τύπου x2 (V-trough). Κίνηση γύρω από τον πολικό άξονα.