Τα Ηλεκτρονικά Των Φωτοβολταϊκών

 
     Η διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΦΒ σύστημα, απαιτεί την παρεμβολή ηλεκτρονικών κατάλληλων για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς του και την προστασία του συσσωρευτή από υπερφόρτιση ή από υπερεκφόρτιση. Από λειτουργικής πλευράς, δύο είναι οι βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις: Ο ελεγκτής φόρτισης - εκφόρτισης (charge controler) και οι μετατροπείς τάσεως. Ο ελεγκτής φόρτισης μπορεί να είναι τοποθετημένος σε χωριστή μονάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες διατάξεις, μπορεί όμως να βρίσκεται ενσωματωμένος με τον inverter, σε μια ολοκληρωμένη μονάδα.
Ο Ελεγκτής Φόρτισης Εκφόρτισης

      Η φόρτιση των ηλεκτρικών συσσωρευτών, μέσω μιας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. ΦΒ σύστημα, ανεμογεννήτρια, Α/Γ ή ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, Η/Ζ, απαιτεί συνεχή έλεγχο της κατάστασης φόρτισης τους, ώστε, όταν αυτοί φτάσουν στην κατάσταση μέγιστης φόρτισης, να διακόπτεται η διαδικασία. Έτσι, αποφεύγεται η υπέρταση του συσσωρευτή, που έχει ως συνέπεια την έκλυση μεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου, λόγω ηλεκτρόλυσης.
Αντίστοιχα, απαιτείται έλεγχος του συσσωρευτή όσο αυτός τροφοδοτεί την κατανάλωση, ώστε να προληφθεί η καταστροφική για τον συσσωρευτή, κατάσταση υπερεκφόρτισης.

Βλέπουμε τον πίνακα με τις ασφάλειες,τα inverter,τα συστήματα προστασίας και ελέγχου φορτισης-εκφόρτισης για τις μπαταρίες που βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του ΦΒ Πάρκου.

      Γενικά λοιπόν, ο ελεγκτής φόρτισης, στην πιο περιορισμένη του μορφή, εποπτεύει την διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης ώστε να είναι σε θέση να απομονώνει το σύστημα αποθήκευσης, αφ' ενός από το σύστημα παραγωγής της ενέργειας, στην περίπτωση της υπερφόρτισης, αφ' ετέρου, από το σύστημα κατανάλωσης, στην περίπτωση της υπερεκφόρτισης. Και στις δύο περιπτώσεις, η διακοπή αυτή προκαλείται, όταν η τάση στα άκρα του συσσωρευτή ξεπεράσει προς τα άνω και αντίστοιχα προς τα κάτω, ορισμένα όρια τάσης (setpoints), όπου ενεργοποιούνται οι ηλεκτρικοί διακόπτες.
      Μια μονάδα ελέγχου φόρτισης - εκφόρτισης, περιλαμβάνει σύνολο ολοκληρωμένων συστημάτων είτε microcontrolers, που ελέγχουν ηλεκτρικούς διακόπτες, είτε ηλεκτρομηχανικούς (relays), είτε ηλεκτρονικούς ισχύος (tranzistors bipolar, MOSFET, thyristors, triacs κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση, στο κύκλωμα παρεμβάλλεται μια δίοδος για την προστασία του συστήματος αποθήκευσης από εκφόρτιση.