Νομικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.

 

 

ΑΠΕ - ΓΕΝΙΚΑ

ΦΕΚ

Νόμος Έτος Περιγραφή

Α-121

 

ΠΔ139

 

2001

 

Ρυθμ.Αρχή Ενέργειας:Καν/σμός Εσωτ.Λειτουργίας Διαχείρισης

Α-142

 

Ν2234

 

1994

 

Τροπ.Ν.1892/1990 περί εκσυγχρονισμού και αναπτύξεως

A-286

 

N2773

 

1999

 

Απελευθέρωση Αγοράς Η/Ε κτλ

Α-101

 

Ν1892

 

1990

 

Επενδυτικός

Α-107

 

Ν2503

 

1997

 

Ρύθμιση θεμάτων Τοπικής αυτοδιοίκησης

Α-168

 

Ν2244

 

1994

 

Νόμος για Η/Π από ΑΠΕ

Α-178

 

Ν2837

 

2000

 

Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού ΡΑΕ

Α-201

 

Ν2941

 

2001

 

Απλοποίηση διαδ. για ΑΠΕ

Α-237

 

Ν2647

 

1998

 

Μετάβαση αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες

Α-251

 

Ν2860

 

2000

 

Διαχείριση Κοινοτικού πλαισίου

Α-268

 

ΠΔ328

 

2000

 

Διαχειριστής Συστ/τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Α-269

 

ΠΔ456

 

1995

 

Κωδ/ση διατάξεων επενδ. κινήτρων

Α-38

 

ΠΔ92

 

1993

 

Αρμοδιότητες που διατηρούνται από Υ.Βιομηχ.

Α-8

 

ΠΔ35

 

1987

 

Αρμόδια όργανα κτλ εκτέλεσης έργων ΔΕΗ

Α-81

 

Ν2601

 

1996

 

Ενισχύσεις ιδ.επενδύσεων κτλ

Α-90

 

Ν2218

 

1994

 

Νομ/κη αυτοδ/ση ΟΤΑ κτλ

Β-1498

 

ΥΑΔ5

 

2000

 

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Β-201

 

ΥΑ252

 

1986

 

Δικαιολογ. Ιδρυσης σταθ. Η/Π

Β-270

 

ΥΑ4524

 

2001

 

Κώδικας προμήθειας

Β-35

 

ΥΑ226

 

1991

 

Αξιολόγηση κτλ επενδύσεων

Β-355

 

ΥΑΔ6

 

1995

 

Σταθμοί Η/Π από ΑΠΕ

Β-360

 

ΥΑΔ5

 

2001

 

Κανονισμός άδειας διαχ/σης

Β-385

 

ΥΑΔ6

 

1995

 

Σταθμοί Η/Π από ΑΠΕ

Β-508

 

ΥΑΔ6

 

2001

 

Εκδοση αδειών λειτουργίας

Β-527

 

ΥΑ 557

 

1998

 

Προυποθέσεις υπαγ. Στον αναπτ.

Β-623

 

ΥΑΔ5

 

2001

 

Εγκριση κώδικα συναλ. Η/Ε

Β-654

 

ΥΑΔ5

 

2001

 

Εγκριση κώδικα διαχ. Συστημ.

Β-761

 

ΥΑ2708

 

1987

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Β-764

 

ΥΑ397

 

2000

 

Μετάβαση αρ/των Δ/νσεων ΥΠΑΝ

Β-826

 

ΥΑΔ6

 

2001

 

Ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΟΤΑ από παραγωγούς ενέργειας

Β-871

 

ΥΑ952

 

1994

 

έγκριση περιβ. όρων από νομαρχία

Β-1560

 

ΥΑΔ6

 

1999

 

ΚΡΗΤΗ ΡΟΔΟ ΚΤΛ

Β-136

 

ΥΑ305

 

1996

 

τροπ.Ν.προστ.περ/ντος

 

 

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΦΕΚ

Νόμος

Έτος

Περιγραφή

Β-1560

 

ΥΑΔ6

 

1999

 

ΚΡΗΤΗ ΡΟΔΟ ΚΤΛ

Β-201

 

ΥΑ252

 

1986

 

δικ/τα ίδρυσης

Β-238

 

ΥΑ238

 

1998

 

απαραιτ. Δικαιολογιτικά

Β-678

 

ΥΑ692

 

1990

 

Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ.Επιπτώσεων κλπ

 

 

ΒΙΟΜΑΖΑ

ΦΕΚ

Νόμος

Έτος

Περιγραφή

Β-1176

 

ΥΑ393

 

2001

 

Ενίσχυση εμπορία Γεωργ. Προιον. 2000-2006

Α-44

 

ΠΔ126

 

1986

 

Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς

Β-678

 

ΥΑ692

 

1990

 

Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ.Επιπτώσεων κλπ

Β-369

 

ΥΑ10315

 

1993

 

Επιτρεπόμενα καύσιμα

Β-328

 

ΥΑ11535

 

1993

 

Σταθ.εστίες καύσης για θέρμανση κτιρίων-νερού

 

 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΦΕΚ

Νόμος

Έτος

Περιγραφή

Α-131

 

Ν1475

 

1984

 

έρευνα-εκμισθ. Γεωθ.δυναμικού

Β-958

 

ΥΑΔ9

 

1993

 

Καθορισμός μισθώματος γεωθερμικής

Β-708

 

ΥΑΔ9

 

1996

 

Συμπλ. ΥΑΔ9-Β-261 για Γεωθ. πεδία

Β-678

 

ΥΑ692

 

1990

 

Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ.Επιπτώσεων κλπ

Α-237

 

Ν2647

 

1998

 

Μετάβαση αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες

Α-277

 

Ν210

 

1973

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

ΗΛΙΑΚΑ

ΦΕΚ

Νόμος

Έτος

Περιγραφή

Α-72

 

ΠΔ186

 

1983

 

Σύσταση Ηλ.χωριού

Α-152

 

Ν1310

 

1982

 

Συνεργασία με Γερμανία για Ηλ. Χωριό

Β-678

 

ΥΑ692

 

1990

 

Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ.Επιπτώσεων κλπ

 

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΦΕΚ

Νόμος Έτος Περιγραφή

Α-201

 

Ν1739

 

1987

 

Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

Α-210

 

Ν2437

 

1996

 

Σύμβαση με ΑΤP για έργα εκτροπής Αχελώου κλπ

Β- 1552

 

ΥΑ12160

 

1999

 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών έργων

Β-253

 

ΥΑοικ

 

2001

 

περιορισμοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος

Β-323

 

ΥΑ556

 

1991

 

Προστασία υδάτινου περιβ/ντος-υγρά απόβλητα

Β-383

 

ΥΑΦ16/5813

 

1989

 

«Αδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από ΝΠΙΔ

Β-766

 

ΥΑ13129

 

1996

 

Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής