ΑΣΚΗΣΗ 7. Μετρήσεις και υπολογισμοί για μικρά ΦΒ συστήματα. Α. Παραθεριστική κατοικία Β. Αντλητικό σύστημα

Σχήμα 9. (α) Παλμογράφος, (β) Ψυγείο, (γ) Αντλητικό σύστημα.

 

 

 

 

 

Σκοπός: Μεθοδολογία ολοκληρωμένης μελέτης μικρού ΦΒ συστήματος, όπως π.χ. μια παραθεριστική ΦΒ κατοικία.

Εργασίες: Προηγείται καταγραφή δεδομένων ηλεκτρικών καταναλώσεων διαφόρων συσκευών αλλά και μετρήσεις των πραγματικών στοιχείων. Λειτουργία και έλεγχος ημερήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης τυπικού ψυγείου και ψυγείου καταψύκτη. Υπολογισμοί κόστους ηλεκτρικής κατανάλωσης. Κόστος ΦΒ kWh.

Λειτουργία αντλητικού συστήματος, τυπικής ισχύος 1 kW.

Απαιτούμενα μέσα: Συσκευές κατανάλωσης (Ψυγείο, καταψύκτης, λάμπα υψηλής απόδοσης – χαμηλής κατανάλωσης, κινητήρας, αντλητικό σύστημα κ.α.). Παλμογράφος καταγραφής γρήγορου σήματος, Αμπερόμετρο αληθούς RMS, Βατόμετρο. Όργανα καταγραφής λειτουργικών στοιχείων συσκευών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Θεωρητική αναφορά: Μεθοδολογία μελέτης ΦΒ εγκατάστασης. Λειτουργία των οργάνων και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν (Βιβλιογραφία μαθήματος, στο τέλος της άσκησης).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέρος Α

Μετρήσεις – υπολογισμοί για μια παραθεριστική κατοικία

 

  1. Να θέσετε σε λειτουργία ένα τυπικό ηλεκτρικό λαμπτήρα υψηλής απόδοσης χαμηλής κατανάλωσης 13 W έως 40 W και να μετρήσετε με πολύμετρο αληθούς τιμής την τάση και το ρεύμα εισόδου, για τον έλεγχο της πραγματικής κατανάλωσης του λαμπτήρα.

  2. Να ελέγξετε την πραγματική κατανάλωση ενός τυπικού ψυγείου 11 ποδών, το οποίο θα βρείτε στο εργαστήριο. Να καταγράψετε μάλιστα την κυματομορφή εντάσεως ρεύματος κατά τη στιγμή εκκίνησης καθώς και κατά την συνεχή λειτουργία του ψυγείου.

  3. .Να επαναλάβετε την εργασία 2, για ένα στεγνωτήρα μαλλιών, ισχύος ~1 kW.

  4. Να επαναλάβετε το πρώτο μέρος της εργασίας 2, για την τηλεόραση που υπάρχει στο εργαστήριο.

  5. Να καταστρώσετε πίνακα των τιμών που υπολογίσατε από τις μετρήσεις σας και να υπολογίσετε τα στοιχεία ενός ΦΒ συγκροτήματος που επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μιας ημέρας, μιας τυπικής παραθεριστικής κατοικίας.

  6. Να υπολογίσετε το Η-Ζ που απαιτείται για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών ή αναγκών περισσοτέρων, της μιας, ημερών.

Μέρος Β

Μετρήσεις – υπολογισμοί σε αντλητικό σύστημα με προσομοίωση βάθους άντλησης

  1. Να ελέγξετε τα στοιχεία του κατασκευαστεί, όπως αυτά αναγράφονται στο αντλητικό σύστημα που υπάρχει στο εργαστήριο.

  2. Να καταγράψετε το ρεύμα εκκίνησης του συστήματος και στη συνέχεια να μετρήσετε το ρεύμα και την τάση συνεχούς λειτουργίας της ηλεκτρικής αντλίας.

  3. Να σημειώσετε την αντίστοιχη παροχή νερού και το προσομοιωμένο γεωμετρικό βάθος άντλησης και να υπολογίσετε το βαθμό απόδοσης του συστήματος.

  4. Να υπολογίσετε το ΦΒ συγκρότημα που απαιτείται για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών άρδευσης ενός χωραφιού … στρεμμάτων. Για το πότισμα της αντίστοιχης καλλιέργειας απαιτούνται … m3 νερού ανά στρέμμα και ημέρα. Θα θεωρήσετε ως αναγκαία την αποθήκευση ενέργειας και θα εξετάσετε δύο λύσεις: α) αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και β) αποθήκευση νερού σε υπερυψωμένη δεξαμενή.

Βιβλιογραφία μαθήματος: Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ι. Φραγκιαδάκης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Παράγραφοι: