Βιομάζα

 Η βιομάζα καλύπτει σήμερα το 14% της παγκόσμιας παραγωγής. Η καύση αποτελεί ουδέτερη λίγο-πολύ διαδικασία από την άποψη του φαινομένου του θερμοκηπίου, αρκεί να αντικαθίστανται αμέσως τα χρησιμοποιούμενα φυτά, κυρίως τα δένδρα.       

Η ενέργεια που παράγεται από προϊόντα τα οποία είναι:

-Υπολείμματα γεωργικών και δασικών βιομηχανιών (πυρηνόξυλο, πριονίδια κλπ).
-Υποπροϊόντα ή κατάλοιπα της γεωργικοκτηνοτροφικής  δραστηριότητας (άχυρο σιτηρών, βαμβακοστελέχη, κλαδοδέματα,  κοπριά ζώων κλπ).
-Οργανικά απόβλητα βιομηχανιών, αστικά λύματα και απορρίματα.
-Προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών, γεωργικών και δασικών  ειδών (σόργο το ζαχαρούχο, ευκάλυπτος, ελαιοκράμβη, καλάμι,  αγριαγκινάρα, μίσχανθος κλπ).

 Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καυσίμων:

-Στερεών (καυσόξυλα, ψιλοτεμαχισμένα υπολείμματα φυτών και  δένδρων).
-Υγρών (βιοντήζελ, αιθανόλη).
-Αερίων (βιοαέριο).

 Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

-Θέρμανση θερμοκηπίων.
-Ξήρανση γεωργικών και δασικών προϊόντων.
-Κάλυψη θερμικών αναγκών γεωργικών και κτηνοτροφικών  μονάδων ή άλλων βιομηχανιών.
-Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη ίδιων αναγκών ή για  την πώληση στη ΔΕΗ.
-Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη χωριών και πόλεων που βρίσκονται  κοντά σε τόπους παραγωγής βιομάζας.