Εφαρμοσμένη Τεχνολογική Έρευνα

 
•   Φωτοβολταϊκά συστήματα και εφαρμογές τους.
•   Ηλιακή ακτινοβολία, συλλογή επεξεργασία μετρήσεων. Φασματοσκοπία ηλιακού φωτός.
•   Μελέτη συμπεριφοράς ΦΒ στοιχείων και τεχνολογικών υλικών, σε λίαν ισχυρό φυσικό φωτισμό.
•   Μοντέλο αναγωγής μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας από οριζόντιο επίπεδο, σε κεκλιμένο.
•   Καινοτομικές φωτοβολταϊκές εφαρμογές

Το σύστημα της φωτογραφίας καλείται "Tracker" , ακολούθει την πορεία του Ήλιου εξ ου και η ονομασία . Συνοδεύεται από πίνακα ελέγχου και γίνονται προσπάθειες ένωσης ολόκληρου του συστήματος με υπολογιστή που θα αναλάβει τον έλεγχο .

Ο πίνακας ελέγχου